ఆంధ్రప్రదేస్ అసెంబ్లీ మొదటి రోజున పవన్ ప్రస్తావన తెచ్చిన రోజ

User avatar
Mallik
Posts: 563
Joined: 26 Dec 2013, 07:53
Contact:

ఆంధ్రప్రదేస్ అసెంబ్లీ మొదటి రోజున పవన్ ప్రస్తావన తెచ్చిన రోజ

Postby Mallik » 20 Jun 2014, 07:09

ఆంధ్రప్రదేస్ అసెంబ్లీ మొదటి రోజున పవన్ ప్రస్తావన తెచ్చిన రోజా. Image

Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
Yours Lovingly,
Image
Image
Return to “AP Politics”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest